Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

do 31.12.2014r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

                                             

 

                                     
                                                               

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
zaprasza do projektu "FIRMA BEZ BARIER"

Projekt dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM 

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, po 30 roku życia z obszaru Subregionu Centralnego* województwa śląskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka)
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby długotrwale bezrobotne 
 • osoby o niskich kwalifikacjach 

Wyłączony jest udział osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

*SUBREGION CENTRALNY

W skład Subregionu Centralnego województwa śląskiego wchodzi 14 miast na prawach powiatu (tj. Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze) oraz 8 powiatów ziemskich (będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański) i zlokalizowane na ich terenie gminy.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

W projekcie zaplanowano 4 nabory, w każdym zostanie zrekrutowanych 12 osób.
Nabór dokumentów rekrutacyjnych do Projektu zaplanowano wstępnie na listopad/grudzień 2017 (1 edycja); styczeń/luty 2018 (2 edycja); marzec 2018 (3 edycja); kwiecień 2018 (4 edycja).

Dokładne terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych do projektu wraz z Regulaminem rekrutacji i wzorami wszystkich wymaganych załączników zostaną umieszczone na stronie internetowej na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru dokumentów osób ubiegających się o udział w projekcie.

Nabór uczestników do projektu będzie trwał minimum 10 dni roboczych.
Przesłanie dokumentów aplikacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do projektu: Procedura naboru będzie kilkuetapowa:

 • Analiza przesłanych dokumentów pod kątem zgodności z wymogami formalnymi 
 • Analiza zgłoszeń pod kątem przedstawionego pomysłu na własną działalność
 • Rozmowy z wybranymi kandydatami

O wyborze do projektu nie będzie decydować kolejność zgłoszeń, lecz ocena gotowości i predyspozycji kandydata/-tki do założenia działalności gospodarczej oraz ocena szans powodzenia działalności na rynku. Osoba zakwalifikowana do projektu bierze udział we wszystkich formach wsparcia w ramach projektu (szkolenia, doradztwo, wsparcie finansowe). 


FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW

 • Usługi doradczo-szkoleniowe:
  • szkolenia w zakresie podstaw zakładania własnej działalności (do 40h) 
  • opieka doradcy indywidualnego (przez cały okres trwania projektu) 
  • doradztwo specjalistyczne
 • Bezzwrotna dotacja w max. wysokości 23 398 zł, którą można przeznaczyć na:
  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • reklama
  • środki obrotowe
  • prace remontowo-adaptacyjne
  • środek transportu (przy czym pomoc na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów jest WYKLUCZONA)
  • inne wydatki związane z uruchomieniem firmy (wyposażenie)
 • Finansowe wsparcie pomostowe (max. 1850 zł x 6/12  miesięcy), które może być przeznaczone na:
  • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet, itp.)
  • wydatki na media (woda, gaz, elektryczność itp.)
  • koszty wynajmu pomieszczeń
  • koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej)
  • koszty związane z eksploatacją samochodu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej (paliwo, bieżące naprawy)
  • koszty najmu, dzierżawy maszyn i urządzeń
  • koszt ubezpieczeń majątkowych i osobistych

WW. katalog może ulec zmianie, po ostatecznej weryfikacji regulaminu przyznawania wsparcia finansowego, przez WUP w Katowicach.

OKRES I MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

    01.10.2017 – 30.09.2019

 • Biuro projektu mieścić się będzie w siedzibie Funduszu Górnośląskiego S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17. Spotkania  szkoleniowe i doradcze będą odbywały się w Katowicach


 

© 2004 - 2019 Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].