Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

do 31.12.2014r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

                                             

 

                                     
                                                                

FAQ - Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania


1. Jakie są najczęstsze błędy formalne przy składaniu formularza rekrutacyjnego ?

- brak 2 podpisów w wyznaczonych miejscach (pod formularzem i pod oświadczeniami)
- brak parafek na każdej stronie formularza rekrutacyjnego
- puste/niewypełnione pola w formularzu rekrutacyjnym
- brak lub nieprawidłowo zaznaczone oświadczenia na końcu formularza rekrutacyjnego


2. W oświadczeniach – jak prawidłowo zaznaczyć punkt 4, żeby spełnić kryterium formalne ?

Oświadczam, że zawiesiłem(am) / nie zawiesiłem(am)* prowadzenia działalności na podstawie
odrębnych przepisów.


3. Czy do formularza rekrutacyjnego dołączamy jeszcze jakieś dokumenty ?

Nie. W pierwszym etapie rekrutacji składamy wyłącznie formularz rekrutacyjny, bez załączników.

4. Czy o przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń ?


Nie. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na zakwalifikowanie się do projektu. Nabór będzie prowadzony przez cały okres określony
w ogłoszeniu o naborze.

5. W oświadczeniu nr 11 – co zaznaczyć jeśli nie otrzymałem wcześniej pomocy publicznej ?

Proszę wpisać „0” lub „-” w wykropkowanym miejscu

Oświadczam, że otrzymałem(am) w przeszłości pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów
kwalifikowalnych, o które ubiegam się w ramach projektu, w wysokości …0…euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy”
 
6. Siedzibę firmy będę miał w mieszkaniu, czy mogę pokryć z dotacji koszty prac remontowych?

Wyklucza się zakup prac remontowych i budowlanych lokali przeznaczonych na cele mieszkaniowe Uczestnika projektu lub w celu najmu lub dalszej sprzedaży. Celem zaplanowanych przez Uczestnika projektu kosztów prac remontowych i budowlanych powinno być wyłącznie dostosowanie budynków i pomieszczeń do rodzaju prowadzonej działalności.

7. Czy ktoś mógłby mi sprawdzić wniosek rekrutacyjny przed jego złożeniem ?

Istnieje możliwość tylko weryfikacji FORMALNEJ wniosku (podpisy, parafy, prawidłowość zaznaczenia oświadczeń). Osoby zainteresowane zapraszamy do pokoju 411, w godz. 8-14.

8. 9 miesięcy temu prowadziłem tzw. „działalność w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości” – czy
    mogę aplikować do projektu ?


Osoba działająca w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości pomimo braku wpisu do CEIDG prowadzi działalność gospodarczą w warunkach rynkowych, w związku z czym nie może być uznana za osobę bierną/nieaktywną zawodowo. Nie jest możliwe udzielenie wsparcia osobie, która prowadziła działalność w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

9. Jestem na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim. Czy mogę aplikować ?


Nie. Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim są uznawane za osoby pracujące.

10. Dostałem bardzo dużo punktów za ocenę formularza rekrutacyjnego, a po rozmowie z doradcą zawodowym
      nie dostałem się do projektu. Dlaczego ?


Punkty uzyskane na ocenie merytorycznej formularzy rekrutacyjnych decydują wyłącznie o zakwalifikowaniu na rozmowę z doradcą zawodowym. Natomiast ostatecznego wyboru uczestników dokonuje się wyłącznie na podstawie sumy wyniku rozmowy z doradcą zawodowym (maksymalnie 50 punktów), testów (maksymalnie 30 punktów) oraz przyznanych dodatkowych punktów premiujących (maksymalnie 3 punkty).

11. Czy mogę się odwołać od wyniku rozmowy z doradcą zawodowym ?

Zgodnie z §10p.10 „Regulaminu Rekrutacji” kandydat ubiegający się o udział w projekcie nie ma prawa wniesienia odwołania od wyniku rozmowy z doradcą zawodowym.


© 2004 - 2019 Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].