Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

do 31.12.2014r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

                                             Działanie SPO WKP 2.1UWAGA:

Do w/w programu nie są już przyjmowane wnioski o dofinansowanie

 

Sektorowy Program Operacyjny

Wzrost Konkurencyjności PrzedsiębiorstwDOTACJE NA DORADZTWO


Działanie 2.1 "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo" skierowane było do małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działania było zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do specjalistycznych usług doradczych.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

W ramach Działania, dofinansowanie w zakresie doradztwa udzielane było mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, którzy posiadali siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że w przypadku mikroprzedsiębiorców dofinansowanie mogło być udzielane, jeżeli działalność gospodarcza:

 • była wykonywana od co najmniej 3 lat; lub
 • był oparta o wykorzystanie zaawansowanych technologii
  • znaczącym potencjale rynkowym

Okres prowadzenia działalności gospodarczej liczony był od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, wskazanej w dokumencie rejestrowym do dnia, w którym złożono wniosek o pomoc finansową we właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej.

Dofinansowanie nie mogło być udzielone na działalność gospodarczą w zakresie:

 • rolnictwa
 • rybołówstwa
 • rybactwa
 • produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;
 • górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/1 z 02.08.2002)
 • produkcji żelaza i stali
 • świadczenia usług transportu morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego
 • świadczenia pomocniczych usług transportu morskiego
 • formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania
 • polimeryzacji, włącznie z polikondensacją, jeżeli urządzenia do polimeryzacji i formowania włókien i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania są połączone jedną linią technologiczną
 • innym niż wymienione w pkt 9 i 10, związanym z procesem formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania, jeżeli urządzenia są połączone w jedną linię technologiczną

Wsparcie w zakresie doradztwa nie mogło być również udzielone mikroprzedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą opartą na wykorzystaniu zaawansowanych technologii o znaczącym potencjale rynkowym w zakresie usług transportowych.

Wsparcie w zakresie doradztwa nie mogło być udzielone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zakup usług doradczych, które stanowią element stałej lub okresowej działalności przedsiębiorstwa lub są związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy (np. obsługa prawna, księgowa, reklamowa czy doradztwo podatkowe, itp.).

Rodzaje projektów, które mogły być przedmiotem wsparcia:

W ramach Działania wnioskodawcy mogli uzyskać wsparcie na zakup usług doradczych mieszczących się w następujących kategoriach:

 • Doradztwo w zakresie zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej
 • Doradztwo w zakresie jakości
 • Doradztwo w zakresie innowacji i nowych technologii
 • Doradztwo w zakresie wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne
 • Doradztwo w zakresie tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw
 • Doradztwo w zakresie łączenia się przedsiębiorstw
 • Doradztwo w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności

 

Koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach Działania były wydatki niezbędne do realizacji projektu, poniesione przez Beneficjenta po dniu zawarcia umowy o dofinansowanie na zakup usług doradczych, świadczonych przez akredytowanych wykonawców usług lub wykonawców wybranych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w przypadku, gdy wielkość wnioskowanego wsparcia wymaga stosowania procedur ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Wydatki poniesione na zakup usług doradczych, których zakres przedmiotowy został określony w Wytycznych, nie były uznawane za koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Działania, jeśli stanowią element stałej lub okresowej działalności wnioskodawcy lub były związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy, a w szczególności doradztwem podatkowym, stałą obsługą prawną lub usługami reklamowymi, albo zostały zakupione u wykonawcy nie znajdującego się na liście akredytowanych wykonawców (za wyjątkiem sytuacji, gdy wykonawca został wybrany zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych)..

Wielkość wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa na realizację indywidualnego projektu:


 • nie mogła być niższa niż 2 500 złotych (dwa tysiące pięćset złotych)
 • nie mogła być wyższa niż 250 000 złotych (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)
 • nie mogła przekroczyć 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, określonych w punkcie 3.3 Wytycznych dla Wnioskodawców, w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających średniorocznie co najmniej 10 pracowników oraz mikroprzedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą co najmniej od 3 lat, z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 70/2001
 • mogła wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, określonych w punkcie 3.3 Wytycznych dla Wnioskodawców, w przypadku mikroprzedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą opartą na zaawansowanych technologiach o znaczącym potencjale rynkowym, z zastosowaniem przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 69/2001


© 2004 - 2019 Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].