Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

do 31.12.2014r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

                                             Działanie SPO WKP 2.3UWAGA:

Do w/w programu nie są już przyjmowane wnioski o dofinansowanie

 

Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich

Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat a "Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr"Typy projektów:


 • szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw podwyższanie kwalifikacji, nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności - ogólne, jak i związane ze zmianami technologicznymi w tym w systemie edukacji na odległość, kursy zawodowe w zakresie języków obcych, zastosowanie technologii informacyjnych
 • szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw w zakresie usprawnienia zarządzania (zwłaszcza zasobami ludzkimi), identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, poprawy organizacji pracy, zarządzania BHP oraz uelastycznienia form świadczenia pracy
  • studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw i kadry zarządzającej mające na celu podwyższanie lub zdobycie nowych kwalifikacji
  • praktyczne szkolenia i staże dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
  • podwyższanie umiejętności i kwalifikacji pracowników o niskim poziomie przygotowania do pracy, np. o niskich kwalifikacjach

 

Wnioskodawcy:

Do ubiegania się o dofinansowanie projektu uprawnione były podmioty działające na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich wymienione w art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Były to:

 • prorgan prowadzący szkołę lub inną placówkę działającą w systemie oświaty
 • szkoła wyższa
 •  jednostka naukowa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39 poz. 335)
 • iinna osoba prawna, która zgodnie ze statutem prowadzi działalność szkoleniową (np. spółka z o.o. lub spółka akcyjna, stowarzyszenie, fundacja, organizacja pracodawców, izba gospodarcza i inne)
 • przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)

 

Podmiotami nieuprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu były:

 • podmioty, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
 • podmioty, które:
  • posiadały zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub
  • pozostawały pod zarządem komisarycznym bądź znajdowały się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego, lub w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie naruszyły w sposób istotny umowę zawartą z PARP

 

Kwota finansowania:

Budżet Działania 2.3 Schemat a wynosił 202 238 648,34 EUR pochodzących ze środków Unii Europejskiej oraz

Wysokość przyznawanej pomocy finansowej

Wartość projektu (wysokość wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą finansową) nie mógł być niższy niż równowartość w złotych 15.000 euro obliczona według średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia konkursu.

Łączna kwota kosztów kwalifikowanych objętych regułami pomocy publicznej określonych Wytycznych przypadających na przedsiębiorcę lub pracowników jednego przedsiębiorcy biorących udział w szkoleniach w ramach jednej umowy o udzieleniu pomocy finansowej nie mogła przekroczyć równowartości w złotych 1 000 000 euro obliczonej według średniego kursu NBP z dnia udzielania pomocy, przy czym za dzień udzielenia pomocy uważa się dzień podpisania umowy szkoleniowej pomiędzy Beneficjentem/Partnerem, a przedsiębiorcą.

Na kwotę pomocy finansowej składa się:

 • pomoc publiczna dla przedsiębiorców z tytułu szkolenia pracowników (obejmuje wydatki kwalifikowalne określone w Wytycznych), oraz
 • pomoc pozostała (obejmuje wydatki kwalifikowalne określone w Wytycznych)

 

Wielkość pomocy publicznej z tytułu szkolenia jednej osoby

w przypadku szkoleń ogólnych:

 • 80% przypadających na tę osobę wydatków kwalifikowalnych objętych regułami pomocy publicznej - w przypadku osoby będącej małym lub średnim przedsiębiorcą, wspólnikiem takiego przedsiębiorcy lub pracownikiem tego przedsiębiorcy
 • 60% przypadających na tę osobę wydatków kwalifikowalnych objętych regułami pomocy publicznej - w przypadku osoby będącej dużym przedsiębiorcą, wspólnikiem takiego przedsiębiorcy lub pracownikiem tego przedsiębiorcy

w przypadku szkoleń specjalistycznych:

 • 45% przypadających na tę osobę wydatków kwalifikowalnych objętych regułami pomocy publicznej - w przypadku osoby będącej małym lub średnim przedsiębiorcą, wspólnikiem takiego przedsiębiorcy lub pracownikiem tego przedsiębiorcy
 • 35% przypadających na tę osobę wydatków kwalifikowalnych objętych regułami pomocy publicznej - w przypadku osoby będącej dużym przedsiębiorcą, wspólnikiem takiego przedsiębiorcy lub pracownikiem tego przedsiębiorcy

Wielkość pomocy publicznej mogła być powiększona o 10 punktów procentowych w przypadku pracowników w gorszym położeniu. W przypadku, gdy:

 • szkolenie zawiera elementy szkolenia specjalistycznego i ogólnego, których nie można rozdzielić celem wyliczenia wielkości pomocy publicznej, lub
 • gdy specjalistyczny lub ogólny charakter szkolenia nie może być ustalony, wielkość pomocy publicznej wylicza się tak jak dla szkoleń specjalistycznych

Łączna kwota pomocy publicznej z tytułu szkolenia wszystkich uczestników nie mogła przekroczyć sumy wydatków kwalifikowalnych określonych w Wytycznych.

Wielkość pomocy pozostałej:

Wielkość pomocy pozostałej wynosiła 100% wydatków kwalifikowalnych określonych w Wytycznych. W przypadku, gdy Beneficjent uzyskał z tytułu szkolenia przychód ze środków publicznych lub niepublicznych, inny niż otrzymana pomoc finansowa oraz wkład przedsiębiorcy uczestniczącego w szkoleniu lub delegującego pracowników na szkolenie, kwota pomocy finansowej ulegała pomniejszeniu o wielkość przychodu.


© 2004 - 2019 Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].