Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

do 31.12.2014r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

                                             Działanie SPO WKP 2.2.1UWAGA:

Do w/w programu nie są już przyjmowane wnioski o dofinansowanie

 

Sektorowy Program Operacyjny

Wzrost Konkurencyjności PrzedsiębiorstwDotacje na innowacyjne inwestycje


Działanie 2.2.1 "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje" skierowane było do małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działania było zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej. W ramach działania wspierane były projekty inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw dotyczące inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, z naciskiem na innowację.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

W ramach Działania, dofinansowanie w zakresie inwestycji udzielane było Przedsiębiorcą podejmującym nowe inwestycje i tworzący nowe miejsca pracy.

Dofinansowanie nie mogło być udzielone na działalność gospodarczą w zakresie:

 • rolnictwa
 • rybołówstwa
 • rybactwa
 • produkcji, przetwarzania oraz wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
 • górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/1 z 02.08.2002)
 • produkcji żelaza i stali
 • świadczenia usług transportu morskiego oraz przybrzeżnego transportu wodnego
 • świadczenia pomocniczych usług transportu morskiego
 • formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania
 • polimeryzacji, włącznie z polikondensacją, jeżeli urządzenia do polimeryzacji i formowania włókien i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania są połączone jedną linią technologiczną
 • innym niż wymienione w pkt 9 i 10, związanym z procesem formowania lub teksturowania włókien syntetycznych i przędzy z włókien ciągłych powstałych na bazie poliestru, poliamidu, akrylu lub polipropylenu, niezależnie od ich końcowego zastosowania, jeżeli urządzenia są połączone w jedną linię technologiczną

Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia:

W ramach Działania wspierane były inwestycje w środki trwałe, związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub realizacją w istniejącym przedsiębiorstwie działań polegających na dokonywaniu zasadniczych zmian produktów lub procesu produkcyjnego, w szczególności poprzez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację; oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne, związane z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nie opatentowanej wiedzy technicznej.

 • działania modernizacyjne w MSP prowadzące do wprowadzenia znaczącej zmiany produktu lub procesu produkcyjnego
 • wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa
 • zakup wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa
 • wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych
 • zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej
 • zastosowanie i wykorzystanie ICT w procesach zarządzania przedsiębiorstwem
 • dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP

Wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców powinny były dotyczyć wprowadzanej przez nich innowacji produktowej lub procesowej. Przez innowację należy rozumieć prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania, a także przygotowaniem do sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów i usług (oferty) przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo innego wykorzystania w praktyce lub wprowadzenie unowocześnionego procesu dystrybucji. W przypadku innowacji:

 • produktowej - należy rozumieć wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowego lub ulepszonego - w stosunku do dotychczasowej oferty - produktu lub usługi z zastosowaniem dotychczasowego procesu technologicznego, zarządzania oraz innych procesów mających wpływ na asortyment oferty
 • procesowej - należy rozumieć wprowadzenie przez Wnioskodawcę nowego - w stosunku do istniejącego u Wnioskodawcy - procesu technologicznego, zarządzania lub innego, mającego na celu oferowanie dotychczasowej lub nowej oferty


Koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem:

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem w ramach Działania były wydatki niezbędne do realizacji projektu i poniesione przez Beneficjenta w okresie realizacji Projektu, nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie we właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej. Wydatkami kwalifikującymi się w ramach Działania były wydatki w cenach netto na:

 • zakup nowych środków trwałych
 • zapłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych środków trwałych, prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego (Beneficjenta) z wyłączeniem leasingu zwrotnego
 • zakup używanych środków trwałych, pod warunkiem, że:
  • w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej
  • cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego
  • środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii drogą nabycia praw patentowych, licencji, know-how, w tym nie opatentowanej wiedzy technicznej
 • instalację i uruchomienie środków trwałych, zakupionych z udziałem dofinansowania, z wyłączeniem wydatków na szkolenia w zakresie ich obsługi
 • zakup prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, że:
  • istnieje bezpośredni związek między tym zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;
  • przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu
 • zakup robót i materiałów budowlanych, pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów Projektu)
 • zakup prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej pod warunkiem, że:
  • istnieje bezpośredni związek między zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem (tzn. zakup nieruchomości zabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów Projektu)
  • przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień zakupu
  • przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń
  • nieruchomość w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie nie była finansowana z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej
  • nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu objętego dofinansowaniem
 • usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeśli są bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem

Minimalna wartość wsparcia wynosiła 500 tys. PLN


Cele szczegółowe:


 • wzrost nakładów na inwestycje przedsiębiorstw
 • wzrost wskaźnika innowacyjności przedsiębiorstw, unowocześnienie technologii, wzrost wydajności pracy i poprawa jakości
 • poprawa stanu środowiska
 • poszerzenie oferty produktowej i/lub usługowej


© 2004 - 2019 Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].