Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

do 31.12.2014r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

                                             Działanie ZPORR 3.4UWAGA:

Do w/w programu nie są już przyjmowane wnioski o dofinansowanie

 

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

DZIAŁANIE 3.4. MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACel działania:

Celem Działania był zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw.
Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa było ukierunkowane na podniesienie jakości i efektywności zarządzania, a także podniesienie zdolności inwestycyjnej nowopowstałych przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych świadczonych przez wyspecjalizowane firmy oraz dokapitalizowanie projektów inwestycyjnych.

Beneficjenci:

O dotacje mogły ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż trzy lata przed momentem złożenia wnioski.

Za mikroprzedsiębiorstwo uznaje się podmiot, który, w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych:

 • zatrudniał średnio rocznie mniej niż 10 pracowników (włączając przedsiębiorstwo jednoosobowe), oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub suma aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec ostatniego roku działalności nie przekracza równowartości w złotych 2 milionów euro

Z pomocy nie mogły jednak skorzystać podmiot prowadzący przedsiębiorstwo, w którym inni przedsiębiorcy, których nie obejmuje powyższa definicja, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają:

 • 25% i więcej wkładów, udziałów lub akcji
 • prawa do 25% i więcej udziału w zysku
 • 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym zgromadzeniu spółdzielni

 

Rodzaje projektów:


TYP I: Specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw

Doradztwo specjalistyczne dotyczy doradztwa wprowadzającego innowacyjność w przedsiębiorstwie, zwiększającego jego konkurencyjność. Mogły to być projekty związane z:

 • opracowaniem strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu
 • wprowadzeniem na rynek nowego produktu
 • zdobyciem nowej grupy klientów
 • racjonalizacją przepływów finansowych, towarów, materiałów, informacji wewnątrz przedsiębiorstwa
 • komputeryzacją, racjonalizacją logistyki sprzedaży towarów i usług
 • poprawą zarządzania wewnątrz firmy, itp

Specjalistyczne usługi doradcze nie obejmowały doradztwa stałego, związanego z codzienną działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, takiego jak doradztwo podatkowe, prawne, marketingowe.

Wykonawcy usług w ramach projektów doradczych:

Wykonawcami usług doradczych mogły być firmy, organizacje i instytucje, które uzyskały akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dla tego typu usług w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz w ramach Działania 2.1 „Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez doradztwo” SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006”.

Poziom dofinansowania projektów:


Projekt

Max poziom dofinansowania

Max kwota dofinansowania

Usługi doradcze

50%

5 000 EURO

 


TYP II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie na projekty inwestycyjne było przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanych z:

 • rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa
 • rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej
 • rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego
 • zmianą wyrobu lub usługi, w tym także zmianą w zakresie sposobu świadczenia usług
 • unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy
 • modernizacją środków produkcji

Dofinansowanie ze środków publicznych wspierało projekty inwestycyjne poprawiające innowacyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem zarówno jego sposobu działania jak i oferty handlowej.

Poziom dofinansowania projektów:


Projekt

Max poziom dofinansowania

Max kwota dofinansowania

Dotacje inwestycyjne

65%

50 000 EURO

 


Wydatki i kwalifikowalne działania:


 • koszty nabycia gruntów bezpośrednio związanych z realizacją projektu, (do kwoty równej 10% wydatków kwalifikowalnych projektu)
 • koszty nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych bezpośrednio związanych z realizacją projektu, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności maszyny i urządzenia, narzędzia, przyrządy i aparaturę, wyposażenie biurowe, infrastrukturę techniczną
 • koszty nabycia środków transportu drogowego, pod warunkiem, że projektodawca nie należy do sektora transportowego i zagwarantuje, iż nabyty środek transportu będzie służył wyłączeni celom związanym z realizacją projektu. Celem projektu nie może być działalność transportowa
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, w tym koszt wdrożenia systemu zarządzania jakościąWięcej informacji na stronach ZPORR »


© 2004 - 2019 Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].