Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

do 31.12.2014r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

                                             

 


FUNDUSZ POŻYCZKOWY SILESIA’2020


Fundusz Pożyczkowy SILESIA’2020 jest kolejnym programem obsługiwanym przez Fundusz Górnośląski SA. Oddział w Katowicach przy ul.Powstańców 17 oraz Fundusz Górnośląski S.A. przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach.

Realizowany jest w ramach działania 3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości realizowanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) ze środków udostępnionych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiącego część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowanie działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pożyczki dostępne w ramach FUNDUSZU  POŻYCZKOWEGO  SILESIA’2020:

 1.     Pożyczka na wsparcie
 2.     Pożyczka na rozwój

Pożyczka na wsparcie  może być przeznaczona na finansowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy wynikający z rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa lub z potrzeby wzmocnienia podstawowej działalności przedsiębiorstwa, lub z realizacji nowych projektów, lub z przechodzenia przez przedsiębiorstwo na nowe rynki, lub na nowe rozwiązania.

Pożyczka na rozwój może być przeznaczona na finansowanie inwestycji w rzeczowe środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanych z rozszerzeniem działalności przedsiębiorstwa lub z realizacją nowych projektów, lub z przechodzeniem przez przedsiębiorstwo na nowe rynki, lub na nowe rozwiązania.

Pożyczka na wsparcie oraz pożyczka na rozwój są udzielane na warunkach preferencyjnych i stanowią pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z  dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. 

Wysokość pożyczki:

 1. Pożyczka na wsparcie udzielana jest w kwocie od 200.000 zł do 1.000.000 zł.
 2. Pożyczka na rozwój udzielana jest w kwocie od 1.000.000 zł do 4.000.000 zł.

Struktura finansowania:

 1. Pożyczka udzielona na wsparcie nie wymaga udziału środków własnych Wnioskodawcy w realizacji przedsięwzięcia
 2. Pożyczka udzielona na rozwój wymaga wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości minimum 20% całkowitej wartości finansowanych wydatków

Okres kredytowania:

 1. Pożyczka na wsparcie może być udzielana na okres do 4 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 2. Pożyczka na rozwój może być udzielana na okres do 10 lat, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 18 miesięcy 

Informujemy, iż z dniem 24 maja 2018r. weszły w życie nowe wzory dokumentów , w tym wniosku o udzielenie pożyczki.

Informujemy, iż opłatę pobieraną za rozpatrzenie wniosku, zgodnie z obowiązującą „Tabelą opłat i prowizji”, należy wpłacić na konto Funduszu Górnośląskiego S.A.  o numerze:

06 1050 1214 1000 0007 0162 5444 ING Bank Śląski S.A.

Potwierdzenie wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku powinno być przedłożone razem z wnioskiem o pożyczkę.

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin udzielania pożyczek
 2. Umowa pożyczki na rozwój
 3. Umowa pożyczki na wsparcie
 4. Tabela opłat i prowizji
 5. Wniosek o udzielenie pożyczki
 6. Biznes Plan
 7. Uproszczone sprawozdanie finansowe
 8. Sprawozdanie finansowe
 9. Informacja o Wnioskodawcy i Poręczycielu
 10. Upoważnienie BIG Osoba Fizyczna
 11. Upoważnienie BIG Przedsiębiorca
 12. Oświadczenie o spełnieniu kryterium MSP
 13. Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis
 14. Dane o uzyskanej pomocy de minimis
 15. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
 16. Wykaz dokumentów Księga rachunkowa
 17. Wykaz dokumentów uproszczona rachunkowość
 18. Wykaz dokumentów formalno-prawnych
 19. Kalkulator pomocy publicznej
 20. Kalkulator_Pozyczkowy_Silesia2020

© 2004 - 2019 Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].