Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

do 31.12.2014r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

                

 


Projekt "Pomysł na biznes"
OGŁOSZENIE O NABORZE


Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza pierwszy nabór uczestników do projektu "Pomysł na biznes". Nabór będzie prowadzony w terminie od 16 czerwca 2017 r. do 3 lipca 2017 r.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie wszystkie warunki:

 • osoby po 30 roku życia
 • zamieszkujące na terenie woj. śląskiego
 • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
 • nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu
 • należące co najmniej do jednej z poniższych grup:      
  • osoby powyżej 50 roku życia
  • kobiety
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych 20 osób: 10 kobiet i 10 mężczyzn.

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami jest dostępny w Biurze Projektu i siedzibie Beneficjenta w Katowicach oraz na stronie internetowej www.oddzial.fgsa.pl .

Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji.

Osoby ubiegające się o udział w projekcie powinny złożyć Formularz rekrutacyjny zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w terminie od od 16 czerwca 2017 r. do 3 lipca 2017 r. w wybrany sposób:

 1. w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do projektu „Pomysł na biznes":

  • osobiście (lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego):

  w Sekretariacie FGOK w Katowicach (adres: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice, pokój 202) w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00

  • lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres Beneficjenta:

   Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice

 2. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres biznes@oddzial.fgsa.pl 


Dokumenty do pobrania:


 

© 2004 - 2017 Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].