Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

do 31.12.2014r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

                                             

 

PROJEKT "DOTACJE NA 50+"

OGŁOSZENIE O II NABORZE


6.11.2017 r.

Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza nabór uczestników do projektu "Dotacje na 50+". Nabór będzie prowadzony w terminie od 13 listopada 2017 r. do dnia 10 stycznia 2018 r.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą, spełniające łącznie następujące warunki:
 • osoby po 50 roku życia
 • zamieszkujące na terenie woj. śląskiego
 • nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW:

 • Blok szkoleniowo – doradczy przygotowujący do założenia i prowadzenia własnej firmy
 • Bezzwrotna dotacja, którą można przeznaczyć na:
  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • koszty informacji i promocji
  • środki obrotowe 
  • prace remontowo-adaptacyjne, wyposażenie 
  • środki transportu 
  • inne wydatki niezbędne do uruchomienia firmy
 • Finansowe wsparcie pomostowe (przez 6-12 miesięcy), które może być przeznaczone na:
  • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • inne wydatki konieczne do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności 

Do Projektu zostanie przyjętych 14 osób (w II naborze do projektu wprowadzono zmianę w Regulaminie rekrutacji – sporządzona będzie jedna lista rankingowa, łącznie dla kobiet i dla mężczyzn).

Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji, który wraz z formularzem zgłoszeniowym i innymi załącznikami jest dostępny w Biurze Projektu i siedzibie Beneficjenta w Katowicach oraz na stronie internetowej poniżej (dokumenty do pobrania).

Osoby ubiegające się o udział w projekcie powinny złożyć Formularz rekrutacyjny zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w terminie od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 10 stycznia 2018 r., w wybrany sposób:
 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do projektu „Dotacje na 50+":

  • osobiście (lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego) w Sekretariacie FGOK w Katowicach (adres: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice, pokój 202) w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 lub
  • za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres Beneficjenta: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice

 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: dotacje50@oddzial.fgsa.pl 


Dokumenty do pobrania:  

Ogólne informacje o projekcie na stronie: "Dotacje na 50+" »

© 2004 - 2019 Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].