Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach

do 31.12.2014r. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

                                             

 

                                     
                                                                9.03.2018r.

PROJEKT "FIRMA BEZ BARIER"

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3


Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach ogłasza nabór uczestników do projektu "Firma bez barier”.

Nabór będzie prowadzony w terminie od dnia 16 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, po 30 roku życia z obszaru Subregionu Centralnego* województwa śląskiego, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka)
 • osoby niepełnosprawne
 • osoby długotrwale bezrobotne 
 • osoby o niskich kwalifikacjach

*SUBREGION CENTRALNY


W skład Subregionu Centralnego województwa śląskiego wchodzi 14 miast na prawach powiatu (tj. Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze) oraz 8 powiatów ziemskich (będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański) i zlokalizowane na ich terenie gminy.

Wyłączony jest udział osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW:

 • Blok szkoleniowo – doradczy przygotowujący do założenia i prowadzenia własnej firmy
 • Bezzwrotna dotacja, którą można przeznaczyć na:
  • środki trwałe
  • wartości niematerialne i prawne
  • koszty informacji i promocji
  • środki obrotowe
  • prace remontowo-adaptacyjne, wyposażenie
  • środki transportu 
  • inne wydatki niezbędne do uruchomienia firmy
 • Finansowe wsparcie pomostowe (przez 6-12 miesięcy), które może być przeznaczone na:
  • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
  • koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet, itp.)  
  • wydatki na media (woda, gaz, elektryczność itp.) 
  • koszty wynajmu pomieszczeń
  • koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej)
  • koszty związane z eksploatacją samochodu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej (paliwo, bieżące naprawy)
  • koszty najmu, dzierżawy maszyn i urządzeń
  • koszt ubezpieczeń majątkowych i osobistych

Do Projektu (w III naborze) zostanie przyjętych 12 osób. Łącznie w całym projekcie zrekrutujemy 48 osób (4 nabory po 12 osób).

Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji, który wraz z formularzem rekrutacji i innymi załącznikami jest dostępny w Biurze Projektu i siedzibie Beneficjenta w Katowicach oraz na stronie internetowej www.oddzial.fgsa.pl oraz poniżej (dokumenty do pobrania).

Osoby ubiegające się o udział w projekcie powinny złożyć Formularz rekrutacyjny zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji w terminie od 16 do 30 marca 2018 r., w wybrany sposób:

 • w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do projektu „Firma bez barier":
  • osobiście (lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego) w Sekretariacie FGOK w Katowicach (adres: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice, pokój 202) w dni robocze w godz. 8:00 – 16:00 lub
  • za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub kurierem na adres Beneficjenta: Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach, ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice lub
 • w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: firma@oddzial.fgsa.pl


Szczegółowy opis składania dokumentów zgłoszeniowych opisano w §7 Regulaminu Rekrutacji (dołączony poniżej).


KONTAKT W SPRAWIE PROJEKTU:

Roman Pełka – Kierownik Projektu
tel.: 32 72 85 962 
email: firma@oddzial.fgsa.pl


UWAGA: przed złożeniem formularza rekrutacyjnego zachęcamy do zapoznania się z FAQ ›› 


Dokumenty do pobrania:


 

© 2004 - 2019 Fundusz Górnośląski S.A. Oddział w Katowicach
Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].