Wizja

 • Fundusz Górnośląski SA jest kluczową organizacją otoczenia biznesu w województwie śląskim, która realizuje szczególne zadania w ramach polityki rozwoju gospodarczego samorządu terytorialnego.
 • Fundusz Górnośląski SA ma doświadczenie w zakresie instrumentów finansowych skierowanych do MŚP, a także w zakresie organizacji usług doradczych i szkoleniowych dla MŚP.
 • Fundusz Górnośląski SA dokonał diagnozy stanu gospodarki w województwie śląskim, na podstawie której dostrzega znikomą aktywność funduszy wysokiego ryzyka w regionie skupionych na finansowaniu projektów innowacyjnych na wczesnym etapie rozwoju.
 • Fundusz Górnośląski SA będzie budował nowe instrumenty finansowe o charakterze funduszy venture capital w partnerstwie z innymi podmiotami w województwie.

Fundusz Górnośląski SA zdiagnozował stan gospodarki w województwie śląskim na podstawie obserwacji własnych i informacji pozyskanych od innych podmiotów w regionie. W wyniku tej diagnozy Fundusz Górnośląski SA ma zamiar wypracować nowe modele wsparcia przedsiębiorstw w województwie między innymi w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich w latach 2019-2023.

Fundusz Górnośląski SA dostrzega nierówne rozłożenie instrumentów wsparcia kapitałem, w tym kapitałem wysokiego ryzyka, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – występuje nadmierne skupienie tego typu organizacji w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, a w znikomym stopniu w województwie śląskim. W tym kontekście Fundusz Górnośląski SA rozważa opcje budowania nowych instrumentów finansowych o charakterze funduszy wysokiego ryzyka w partnerstwie z innymi podmiotami w województwie.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że istnieje ryzyko, iż warunki rynkowe spowodują, że fundusze VC, zasilone z instrumentów krajowych i UE, zostaną skierowane do tej samej grupy docelowej, cowpłynie negatywnie na dostępność tej oferty na rynku śląskim. W efekcie fundusze będą konkurować o te same projekty inwestycyjne z dużym prawdopodobieństwem braku implementacji na rynku śląskim. Problemy z podażą kapitałów prywatnych mogą również zahamować zróżnicowanie rozmiarów funduszy VC w Polsce, a tym samym dalszy brak aktywnych i skutecznych VC w województwie śląskim.

Niedoskonałości rynku związane z rynkiem VC wskazują głównie na potrzebę finansowania młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw oraz na problem finansowania prac B+R, praktycznie na każdym poziomie rozwoju przedsiębiorstw i niezależnie od niezbędnej kwoty kapitału. W chwili obecnej w związku z relatywnie dużą skalą finansowania przedsiębiorstw w fazie zalążkowej w Polsce, problem finansowania przesunął się w kierunku przedsiębiorstw poszukujących kapitału na produkcję i rozwój sprzedaży, a znajdujących się nadal przed pierwszą komercyjną sprzedażą. Przedsiębiorstwa te w związku z technologicznym charakterem przedsięwzięć poszukują kapitału w wysokości pomiędzy 4.000.000,00 a 10.000.000,00 PLN. Efektem tego jest brak alternatyw finansowania na rynku śląskim. Pomimo zagwarantowania znacznych środków na rozwój rynku VC, ich struktura w podziale na instrumenty oraz czas ich rozdysponowania nie wspierają efektywnej alokacji, co widać w ujęciu ilościowym projektów, jakie zostały sfinansowane w tej formule w województwie. Na Śląsku występuje luka w obu obszarach, to znaczy w zakresie systemowego wspierania rozwoju przedsiębiorstw typu Start-up oraz finansowania rozwojowego przedsiębiorstw na etapie wzrostu.

Kluczowe staje się wykorzystanie instrumentów kapitałowych zapewniających rozwój publiczno-prywatnych form finansowania, prowadzących do komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych (VC). Zastosowanie tego rozwiązania (inwestycje VC) ustanawia zwrotny charakter wsparcia publicznego, które generować ma zwiększone nakłady prywatne na finansowanie działalności B+R. W rezultacie zaangażowania partnerów komercyjnych (funduszy VC) oczekuje się, iż zapewniona zostanie większa zgodność kierunków prac badawczo-rozwojowych z oczekiwaniami rynku, skutkująca lepszymi perspektywami na efektywną komercjalizację wyników prac B+R. Zdiagnozowana luka kapitałowa dotyczy przedsiębiorstw na każdym poziomie rozwoju, a związane jest to z ryzykiem realizacji prac B+R i z brakiem zasobów kapitałowych dedykowanych tego typu inwestycjom.

W ramach aktualizacji założeń dotyczących luki kapitałowej w wysokotechnologicznych projektach z komponentem B+R należy powołać profesjonalną agendę implementującą zaawansowane rozwiązania inżynierii finansowej dedykowanej MŚP z województwa Śląskiego. Dlatego aktywność Funduszu Górnośląskiego SA w obszarze finansowania przedsiębiorstw na każdym etapie rozwojowym wymaga spójnej polityki inwestycyjnej z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych oraz kapitału wysokiego ryzyka. Spowoduje to pobudzenie rynku kapitałowego i finansowego na terenie Śląska, a tym samym wzrost konkurencyjności podmiotów krajowych i zagranicznych w obszarze województwa, czyli jednocześnie napływ kapitału inwestycyjnego.

Ponadto zauważamy również konieczność ukierunkowania wsparcia na inwestycje kapitałowe w projekty mieszczące się w katalogu Inteligentnych Specjalizacji lub projekty eksperymentalne i przełomowe, które służą wypracowaniu nowych specjalizacji, a co za tym idzie – budowaniu silnego zaplecza technologicznego na Śląsku.

Cele tworzonych produktów i instrumentów finansowych obejmą zwiększenie dostępności finansowania działalności innowacyjnej, wspieranie rozwoju spółek znajdujących się na wczesnych i kolejnych etapach rozwoju oraz umiędzynarodowienie ich działalności. Natomiast instrumenty kapitałowe ukierunkowane będą na zwiększenie dostępności finansowania dla innowacyjnych MŚP, a dodatkowo na wzrost zaangażowania inwestycyjnego dla innowacyjnych spółek. Te instrumenty finansowe pozwolą na szerszą interwencję prowadzącą do rozwoju całego ekosystemu i aktywizacji inwestycyjnej biznesu i ich sieci na Śląsku, w tym także kształtowanie standardów finansowania; poprzez realizowanie wejść kapitałowych w modelu inwestycyjnym – sektora publicznego i prywatnego. Kapitały publiczne mogą tu odegrać rolę nie tylko dźwigni, ale także impulsu – na etapie tworzenia funduszu – zachęcającego inwestorów prywatnych do udziału w kapitalizacji. Zaangażowanie środków publicznych jako pierwszego wkładu na poziomie funduszu odgrywałoby rolę „magnesu” przyciągającego kapitały prywatne.

Uruchomiony program wsparcia rozwoju rynku finansowego i kapitałowego oraz ograniczanie skali luki kapitałowej stanowi obecnie największe tego typu wyzwanie na Śląsku. Strategia taka zaangażuje znaczne środki publiczne i znaczną liczbę interesariuszy, stanowiąc poważne wyzwanie dla procesów koordynacji i wdrażania. Bez aktywnego uczestnictwa Funduszu Górnośląskiego jako inicjatora i lidera procesy wdrażania poszczególnych instrumentów będą tym trudniejsze, gdyż korzyści (powstawanie zespołów zarządzających, nabywanie doświadczenia inwestycyjnego, budowa kanałów pozyskiwania projektów, wzmacnianie gotowości inwestycyjnej, promocja i rozwój wiedzy o rynku VC) będzie czasochłonna i tym samym rozwój regionu oddalony w czasie.

Nowa strategia Funduszu Górnośląskiego SA przyniesie olbrzymie korzyści dla regionu w relacji do potrzeb modernizacyjnych gospodarki i rynków VC. Fundusz Górnośląski SA, wdrażając nowoczesne instrumenty inżynierii finansowej objęte ułatwieniami i mniejszymi restrykcjami inwestycyjnymi ze znacznie większymi limitami inwestycyjnymi i bardzo dobrymi zespołami zarządzającymi, ma dużą szansę na bardzo szybką budowę portfela i uzyskanie wysokich zwrotów. Fundusz Górnośląski jest podmiotem predystynowanym do pełnienia roli menedżera i operatora środków wracających z Instrumentów Finansowych (dostępnych w ramach RPO WSL 2007-2013 i 2014-2020), których dysponentem jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Dodatkowo istnieją możliwości pozyskania środków z innych źródeł:

 • Fundusze norweskie – program pożyczek na wzmocnienie tworzenia wartości i zrównoważonego wzrostu, wsparcie innowacyjne w zakresie zielonych technologii i „niebieskiego” wzrostu. Trwa przygotowanie koncepcji całego programu; podmiotem odpowiedzialnym za jego wdrażanie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Kwota programu to 100.000.000,00 EUR.
 • Program COSME – poza wsparciem gwarancyjnym oferuje Instrument Kapitałowy dla Wzrostu pozwalający na finansowanie udziałowe dla funduszy realizujących inwestycje podwyższonego ryzyka w MŚP w fazie ekspansji i wzrostu. Finansowanie EFI na poziomie 7,5-25 proc. kapitału pośrednika finansowego wynosi maksymalnie 30.000.000,00 EUR.
 • Program InnovFin Equity realizowany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny – wsparcie kapitałowe funduszy VC, Aniołów Biznesu; Fundusz funduszy – „wehikułów transferu technologii” – umożliwiający do 25 proc. kapitalizacji takiego funduszu.
Zostaw numer

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami naszej oferty, zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie i umówimy się na szczegółową rozmowę na temat, który szczególnie Cię zainteresował.

  Imię (wymagane)

  Numer telefonu

  Temat rozmowy

  Wyrażam zgodę na gromadzenie danych. Dane gromadzone i przetwarzane są przez Fundusz Górnośląski SA z siedzibą przy ul. Sokolskiej 8 w Katowicach (kod pocztowy 40-086). Dane przetwarzane są w celu obsługi przesłanego zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Sposób realizacji praw użytkowników oraz inne informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych określone zostały w klauzuli informacyjnej RODO Funduszu Górnośląskiego SA

  X
  Skip to content